Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Estate Invest s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 126845/B, IČO 51 449 901, so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky a poskytovaní služby

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu a využívaní služieb internetovej stránky. Používateľ je viazaný pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia používateľa.

1.2 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že používateľ je podnikateľský subjekt registrovaný v zahraničí alebo ide o fyzickú osobu, ktorá je občanom iného štátu ako je Slovenská republika. V prípade, ak má používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzťah medzi spoločnosťou a používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.

1.3 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.estateinvest.sk alebo bude zobrazený po presmerovaní používateľov z inej internetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť.

1.4 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť používateľ pri prezeraní internetovej stránky a pri využívaní jej služieb používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah ktorejkoľvek z uvedených internetových stránok ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

1.5 Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty) vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je vlastným obsahom prevádzkovateľa internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.

1.6 Používateľ je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.estateinvest.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény uvedenej internetovej stránky a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky. Používateľ je oprávnený využívať služby, ktoré poskytuje internetová stránka www.estateinvest.sk

1.7 Využívanie služby je možné len na základe súhlasu používateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Estate Invest s.r.o. pre internetovú stránku www.estateinvest.sk. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

1.8 Službou pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie služba možnosti prezerať a reflektovať na ponuku nehnuteľností zverejnených vo verejnej zóne na internetovej stránke, vrátane súvisiacich Doplnkových služieb. Uvedené služby poskytuje spoločnosť bezodplatne.

1.9 Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.

1.10 Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby zodpovedá výlučne používateľ.

Článok II

PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1 Používateľ má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

2.2 Používateľ je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných používateľov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, používateľ zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.

Článok IV

OBSAH SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

4.1 Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom služby, a to bezodplatne.

4.2 Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv používateľov.

4.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti, alebo používateľov, alebo tretích osôb.

4.4 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní používateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do používateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú používateľ použil pre vstup do používateľského účtu, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.

4.5 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

5.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

Článok VI

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

6.1 Spoločnosť a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré mu bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

6.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.3 V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať používateľa.

Článok VII

RIEŠENIE SPOROV

7.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prednostne uplatniť všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a rozporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom a riešiť rozpory vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

Článok VIII

UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

8.1 Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a používateľom sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorený, t.j. uplynutím dojednaného obdobia, ak bola používateľovi, ktorý je Firemným inzerentom, poskytovaná služba na dobu určitú bez možnosti automatickej prolongácie. V prípade, ak je služba poskytnutá na dobu neurčitú, končí sa tento zmluvný vzťah na základe zaslania písomného oznámenia o ukončení právneho vzťahu druhej zmluvnej strane a to formou zaslanie elektronickej pošty.

Článok IX

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli.

9.2 Prevádzkovateľ používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@estateinvest.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

9.3 Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

Článok X

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.estateinvest.sk, ak nie je uvedené, že nadobúdajú účinnosť dňom neskorším, ako deň zverejnenia.

10.2 Spoločnosť má právo jednostranne meniť, inovovať a inak modifikovať služby stránky aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, ako aj bez ich súhlasu, pokiaľ takáto zmena nepredstavuje zásah do práv používateľov garantovaných právnymi predpismi.

10.3 Spoločnosť je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj nahradiť ich novým znením, osobitne v prípade zmien a doplnení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich platnosti a účinnosti, zmeny technických podmienok poskytovania služieb alebo z dôvodu rozšírenia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na internetovej stránke www.estateinvest.sk.

10.4 Spoločnosť je povinná v prípade, ak zmena všeobecných obchodných podmienok má charakter podstatnej jednostrannej zmeny podmienok, oznámiť používateľovi zmenu písomne alebo elektronickou poštou bez zbytočného odkladu po jej vykonaní a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie všeobecných obchodných podmienok alebo ich zmenu používateľom. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj sprístupnenie zmeny alebo nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.estateinvest.sk

10.5 Ak používateľ nesúhlasí so zmenou všeobecných obchodných podmienok podľa tohto bodu, je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach. V prípade, ak používateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, platí, že zmeny podmienok nadobudli voči nemu účinnosť. 10.6 Podmienky platia počas celej doby platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou, ako aj aj po jeho skončení, až do úplného vysporiadania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 12.12.2021.


Dokument na stiahnutie

vseobecne-obchodne-podmienky.pdf (170.15 kB)  Otvoriť Stiahnuť