Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používateľov našich služieb prevádzkovaných na našom webovom sídle www.estateinvest.sk, kde prevádzkujeme online portál zameraný jednak na inzerciu nehnuteľností a tiež na ponukovanie exkluzívnych investičných nehnuteľnosti. Pri tejto činnosti plníme funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči Vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov. K ich ochrane pristupujeme s rešpektom a zodpovedne a za týmto účelom spolupracujeme s odborníkmi napr. z oblasti práva, IT, bezpečnosti, tak aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia. V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom, ktoré uvádzame ďalej v tomto dokumente. Zároveň môžete vždy využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom tohto dokumentu je poskytnutie informácii o celom procese spracúvania Vašich osobných údajov, o tom komu sú Vaše osobné údaje poskytované a aké sú Vaše práva a zákonné možnosti ich uplatnenia vyplývajúce z Nariadenia a Zákona.

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Estate Invest s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 51 449 901, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126845/B. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Typ zhromažďovaných informácií

Za účelom poskytovania našich služieb, ako aj za účelom ich neustáleho zlepšovania, je pre nás nevyhnutné zhromažďovať o Vás informácie. Spôsob využitia získaných informácií závisí od druhu Vami využívanej služby a spôsobu, akým manažujete ochranu Vášho súkromia u nás. Informácie, ktoré o Vás spracúvame, je možné rozčleniť nasledovne:

1. Informácie, ktoré nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou a to napr. informácie, ktoré nám dávate ako používateľ verejnej zóny napríklad v rámci reakcie na ponuku alebo navrhnutia ceny k ponuke, informácie súvisiace s Vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia.

2. Informácie, ktorá nám odovzdávate v súvislosti s organizovanou súťažou a to informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia.

3. Informácie, ktoré o Vás dostávame aj z iných zdrojov a to napr. informácie o Vás od iných používateľov - od iných používateľov môžeme o Vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli Vám, napr. keď nás upozorňujú na určité Vaše konanie alebo Vás odporúčajú ako možných užívateľov našich služieb.

4. Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to napr. informácie o Vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod. Ďalej sem patria technické údaje používaných zariadení a nastavenia ako IP adresa, nastavenia prehliadača, druh operačného systému, platforma, a cookies. Bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete tu.

Dôvod spracovávanie Vašich osobných údajov

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú Vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

1. Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame Vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.

2. Na zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb

Na základe Vašich informácií zabezpečujeme, aby naše služby fungovali správne a napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite. Pomocou Vašich informácií sa tiež snažíme o inováciu našich služieb – napríklad keď na základe Vašich podnetov zistíme, potrebu skvalitnenia služby alebo zaznamenáme dopyt po novej službe alebo zhodnotíme potrebu vyššej ochrany používateľov a podobne. Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

3. Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Na základe informácii od Vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby Vám bola poskytnutá služba individualizovaná pre Vaše potreby a preferencie. Poskytujeme Vám prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaní relevantných a pre Vás zaujímavých ponúk, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli osloviť a zaujať, a iných podobných opatrení, ktoré Vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie Vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb. Cieľom spracovania Vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme z Vašich rôznych zariadení ako druh operačného systému, informácie o hardvérovom a softwarovom vybavení zariadenia nám pomáhajú poskytovať užívateľsky prívetivé služby vo všetkých Vašich zariadeniach.

5. Na zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do spotrebiteľskej súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom Váš súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom zabezpečenia a spravovania Vašej účasti v danej súťaži. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže.

6. Na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok

Záleží nám na bezpečnosti nami poskytovaných služieb. Za účelom presadzovania bezpečnosti našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje i v rámci prevencie spamu, phishingu, obťažovania, zneužitia Vašich používateľských účtov alebo iných zakázaných činností. V rámci tohto účelu spracúvania realizujeme náš záväzok voči Vám zabezpečiť ochranu nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom, tak aby používanie našich služieb bolo bezpečné. Dbáme na to, aby boli dodržiavané podmienky poskytovania našich služieb zo strany iných používateľov, a tak bolo zabezpečené hodnotné a bezpečné používanie služieb. Vďaka informáciám z počítačov, telefónov a iných zariadení, na ktorých používate naše služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili vieme zabezpečiť vyššiu ochranu Vášho súkromia. Získané údaje používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich služieb a taktiež za účelom zvyšovania Vašej bezpečnosti.

Právny základ spracovania osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia

V prevažnej miere spracúvame Vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, Vaše a naše oprávnené záujmy a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú alebo sprístupňujú osobne údaje

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účel spracovania. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený. Okruhy príjemcov: Dodávatelia programátorských služieb, realitné kancelárie, externí poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností, advokátske kancelárie. Osoby, ktorým sme povinní poskytnúť Vaše údaje na základe zákona, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, tak Vaše osobnú údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie Vám poskytuje viaceré práva, ktoré Vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše práva.

1. Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o Vás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracovávame, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom prečo spracúvame Vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov); o tom aké údaje o Vás spracúvame (kategória osobných údajov); o tom komu môžu resp. budú Vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov); o tom ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov); o tom, že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania, alebo, že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov; o tom, že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR - odkiaľ pochádzajú Vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy; o tom, či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás; o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Toto právo na prístup pre Vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

2. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak o Vás spracúvame nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené Vaše neúplné osobné údaje.

3. Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona. Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
  • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti, - na uplatnenie nášho právneho nároku,
  • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

4. Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti Vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov,
 • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

6. Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné.

PRÁVO NAMIETAŤ

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu): Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu. Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. Pokiaľ sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@estateinvest.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: Estate Invest s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

V Bratislave, dňa 12.12.2021


Dokument na stiahnutie

zasady-ochrany-osobnych-udajov.pdf (181.14 kB)  Otvoriť Stiahnuť